PRIVĀTUMA POLITIKA

  1. Visi paupi.lv lietotāju dati tiek aizsargāti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar vispārējiem principiem par personas datu apstrādi, kas ir noteikts Latvijas likumos.
  2. Reģistrējoties kā paupi.lv lietotājs persona (fiziska vai juridiska) piekrīt, ka lietotāja profila dati tiks apstrādāti.
  3. Administrācija var izmantot lietotāja kontaktinformāciju, lai nosūtītu informāciju par pakalpojumiem un notikumiem. Lietotājs var izmantot konta iestatījumus, lai atteiktos no paupi.lv paziņojumiem.
  4. Informācija tiek apkopota, lai sniegtu labākus pakalpojumus visiem mūsu lietotājiem. paupi.lv var ievākt informāciju par izmantotajiem pakalpojumiem un kā tie tiek izmantoti. Kad lietotājs izmanto paupi.lv pakalpojumus vai skatās paupi.lv sniegto saturu, noteiktā informācija var automātiski tikt savākta un uzglabāta serveru žurnālos. paupi.lv izmanto apkopoto informāciju, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu pakalpojumus.
  5. Privātuma Politika var tikt mainīta no laika uz laiku. paupi.lv nesamazinās lietotāju tiesības saskaņā ar šo Privātuma Politiku bez lietotāja piekrišanas. Jebkādas Privātuma politikas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā.